ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Owe zasady rachunkowości, czyli obowiązujących reguł, procedur, norm, które znajdują przeznaczenie w praktyce do dostarczenia informacji pełnych, rzetelnych, jasnych oraz użytecznych w sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa oraz jego działalności, a także osiąganych wynikach finansowych.

Zasady:

1. Podstawowe – nadrzędne
2. Szczegółowe – podrzędne (zwyczajowe)


Do zasad uniwersalnych, podstawowych zalicza się:

 • Zasada (podwójnego) dwustronnego zapisu każdej (pojedynczej) operacji gospodarczej,
 • Zasada periodyzacji, lub okresowych sprawozdań finansowych

zasdy rachunkowości

ZASADY NADRZĘDNE:

 • Memoriały współmierności (koszty poniesione wewnątrz luty księgujemy do wnętrza lutym),
 •  kasowa ( księgujemy spośród chwilą, kiedy waluta wpłynął)
 • Ciągłości – tworząc sprawozdania powinniśmy trzymać się określonych zasad
 •  Ostrożności (ostrożnej wyceny) musimy ocalić równowagę blisko wycenie majątku
 •  Przewagi treści ponad formą
 • Istotności – prezentujemy informacje istotne dla odbiorcy, które owo informacje mają grunt doniosłość dla podjęcia decyzji
 • Zasada prawdziwego i rzetelnego obrazu rachunkowości – powinna odzwierciedlać realny stan przedsiębiorstwa)
 • Zasada dokumentacji, wszelkie zdarzenia, jakie wystąpiły w środku w przedsiębiorstwie muszą egzystować udokumentowane) Kompletności, pełna specyfikacja) Jakości (przejrzystości)

ZASADY PODRZĘDNE:

 • Terminowość
 • Aktualność
 • Wiarygodność – sprawozdania wiarygodne, czas wolny od momentu uprzedzeń
 • Bezstronność – dane negacja logiczna mogą być selekcjonowane W każdej operacji gosp. występuje parę istotnych elementów miano podmiotu gosp. moment powstania operacji gosp. sedno operacji gosp.* rozmiary operacji gosp. podpisy osób upoważnionych i odpowiedzialnych zbytnio sporządzenie dokumentu
 • Zasada wyceny majątku w oparciu o „cena wiekopomny”. Reasumując rozważania na zadanie istoty zadań dodatkowo funkcji rachunkowości pożądane byłoby odnieść uwagę na szczególne cechy rachunkowości takie jakże: Wszystkie zdarzenia gospodarcze będące przedmiotem ewidencji wymagają udokumentowania tj. podejście do wnętrza formie poprawnie sporządzonych pisemnych dowodów. Rachunkowość dokonuje pomiaru zdarzeń gospodarczych plus majątku posługując się wewnątrz tym celu zwłaszcza miernikiem pieniężnym Zdarzenia gospodarcze są ujmowane w odpowiednich urządzeniach (przeważnie na kontach) Ewidencja zdarzeń gosp. do wnętrza systemie kont jest dokonywana blisko zastosowaniu metody bilansowej Rachunkowość cechuje kompletność oraz konsekwencja ewidencji Rachunkowość odznacza się dużą rzetelnością dostarczanych danych liczbowych Cechą szczególną rachunkowości jest duży wielkość jej sformalizowania znajdujący słowo w tym, iż podobnie jak zasady dokumentacji a sprawozdawczości są regulowane odpowiednimi aktami normatywnymi (norma prawna o rachunkowości). Jednostki powinny aplikować określone ustawą zasady rachunkowości, uważnie również konkretnie przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz rezultat finansowy.

Zasady rachunkowości, choć wydają się podstawowe i oczywiste, są niczym tabliczka mnożenia w rachunkowości i wszelkie pozostałe prawa i regulacje opierają się właśnie na nich.

Rachunkowość od podstaw

Rachunkowość - temat nie do końca jasny dla wszystkich. W serii najbliższych artykułów chciałabym nieco rozjaśnić ten temat.

Sednem rachunkowości są określone zjawiska oraz procesy gospodarcze występujące w podmiotach gospodarczych.

Podmiotami rachunkowości są jednostki prowadzące rachunkowość np. osoby prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą bez względu na to, jakie procesy gospodarcze występują w tych jednostkach.

Rachunkowość to porządek ewidencji gospodarczej odzwierciedlający w formie pieniężnej zjawiska, a także procesy gospodarcze zachodzące w danej jednostce, pozwalający na podgląd jej sytuacji majątkowej oraz finansowej.

Rachunkowość jednostki obejmuje:

1) Przyjęte zasady rachunkowości

2) Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym,

3) Okresowe dochodzenie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów oraz pasywów,

4) Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego

5) Sporządzanie sprawozdań finansowych,

6) Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej przewidzianej ustawą dokumentacji,

7) Poddanie badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych

FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI:

1. Informacyjna – tworzy pion informacji

2. Kontroli wewnętrznej – ma na celu ewaluację zgodności określonych działań z przepisami bądź planami

3. Sprawozdawcza – polega na tworzeniu syntetycznych sprawozdań na potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

4. Analityczno – interpretacyjna

5. Statystyczna

6. Ekonomiczna – księgowość zajmuje się pomiarem wielkości ekonomicznych

7. Homeostatyczna – polega na wykrywalności realności działania przedsiębiorstwa

8. Podatkowa – w oparciu o dane z ewidencji jest pobierany podatek.

9. Dowodowa – wszelkie zdarzenia muszą znajdować się udokumentowane.