Obowiązkowe rozliczanie podatku VAT przez czynnego podatnika

Obowiązkowe rozliczanie podatku VAT – teraz także za pośrednictwem pliku JPK_VAT, jest niewątpliwie jednym z ważniejszych obowiązków każdego podatnika

 

Obowiązkowe rozliczanie podatku VAT przez czynnego podatnika

Obowiązkowe rozliczanie podatku VAT Obowiązkowe rozliczanie podatku VAT Obowiązkowe rozliczanie podatku VAT Obowiązkowe rozliczanie podatku VATObowiązkowe rozliczanie podatku VAT Obowiązkowe rozliczanie podatku VAT
Obowiązkowe rozliczanie podatku VAT

Transkrypcja:
Obowiązkowe rozliczanie podatku VAT przez czynnego podatnika
1. Składanie deklaracji przez czynnego podatnika VAT
• Miesięczne deklaracje
– kogo dotyczą? Czynnych podatników VAT bez względu na wielkość obrotu
– termin złożenia deklaracji: do 25 dnia następującego po każdym zakończonym miesiącu
• Kwartalne deklaracje:
– kogo dotyczą? + małych podatników, którzy wybrali metodę kasową rozliczeń; + małych podatników, którzy wybrali kwartalne rozliczanie się z podatku
*mały podatnik – podatnik, u którego wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła limitu 1.200.000 EUR
– termin złożenia deklaracji: do 25 dnia następującego po każdym zakończonym kwartale
*jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (chyba, że ustawy podatkowe stanowią inaczej
– z kwartalnego rozliczenia nie mogą skorzystać podatnicy w pierwszych 12 miesiącach działalnościObowiązkowe rozliczanie podatku VAT przez czynnego podatnika

2. Deklaracje VAT
• Sporządza się w oparciu o prowadzone ewidencje sprzedaży i zakupu VAT:

– w ewidencji sprzedaży uwzględnia się obroty uzyskane ze sprzedaży dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczonym, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe
– w ewidencji zakupów wpisuje się dane z faktur zakupu, które stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego przez podatnika

• kwoty wykazywane na fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, ale końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza
• podstawę opodatkowania, kwotę podatku należnego oraz podatku naliczonego w deklaracji VAT (zarówno miesięcznej, jak i kwartalnej) zaokrągla się do pełnych złotych
• zasadą jest, że niezależnie czy podatnik w danym okresie rozliczeniowym wykonał czynności czy też nie, ma on obowiązek złożenia deklaracji VAT

3. Jednolity Plik Kontrolny
• Od 01.01.2018 roku wszyscy czynni podatnicy VAT będą zobowiązani do składania elektronicznego JPK (jednolity plik kontrolny),
• JPK odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży
• Przesyła się go wyłącznie w formie elektronicznej w formacie określonym przez Ministerstwo Finansów
• Informacje JPK przekazuję się Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu
• Obowiązek przesyłania JPK nie dotyczy podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z VAT i korzystających ze zwolnienia podmiotowego

4. Brak realizacji obowiązku złożenia deklaracji i zapłaty podatku VAT:
• Podatnik narażony jest ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania
• Sankcji tej można uniknąć składając niezwłocznie deklarację i uiszczenie należności z niej wynikającej (wraz z odsetkami), warunkiem jest jednak złożenie deklaracji i zapłata podatku przed wszczęciem kontroli podatkowej lub kontroli celno – skarbowej

Obowiązkowe rozliczanie podatku VAT przez czynnego podatnika

5. Czy organ podatkowy może odroczyć termin do złożenia deklaracji i zapłaty VAT?
• W wyjątkowych sytuacjach, odpowiednio udokumentowanych przez podatnika, urząd może odroczyć termin złożenia deklaracji i zapłaty podatku VAT,
• Odroczenie terminu złożenia deklaracji podatkowej ma zawsze charakter uznaniowy, zatem naczelnik urzędu skarbowego nie musi się zgodzić z argumentami podatnika przedstawionymi we wniosku
• Organ, który pozytywnie rozpatrzy wniosek podatnika wydaje w tej sprawie decyzję, w której wskazuje termin złożenia deklaracji i zapłaty podatku,
• W przypadku nieuiszczenia podatku w terminie wykazanym w decyzji podatnik będzie musiał zapłacić odsetki za zwłokę

 

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE Z VAT

Co to zwolnienie podmiotowe z VAT? Co nam daje i kiedy możemy z niego skorzystać?

Zwolnienie podmiotowe z VAT Zwolnienie podmiotowe z VAT Zwolnienie podmiotowe z VAT Zwolnienie podmiotowe z VAT

Transkrypcja:

W jakich sytuacjach jest możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT?

Gdy nie jest prowadzona działalność wymieniona w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT
 Przykładowe rodzaje działalności wymienione w art. 113 ust. 13:
- sprzedaż wyrobów 
akcyzowych
- usługi doradcze
- usługi prawne

Wysokość obrotów (przychodów) w danym roku podatkowym nie przekracza kwoty 200 tys. PLN

Dla kogo korzystne jest zwolnienie z VAT?

Sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność gosp., ale zwolnionych podmiotowo z VAT

Dla podmiotów, które dokonują wyłącznie czynności zwolnionych przedmiotowo z VAT

Zwolnienie z VAT nie jest korzystne gdy

Nabywcami towarów lub usług są podatnicy VAT

Podatnik dokonuje dużych zakupów inwestycyjnych

Podatnik dokonuje sprzedaży towarów i usług opodatkowanych niższą niż podstawowa stawką VAT

Ponieważ wystąpiłaby u niego możliwość zwrotu VAT! 

Podatnicy zwolnieni z VAT nie muszą.

Składać zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VAT

Wystawiać faktur VAT

Prowadzić rejestru zakupów

Określać struktury sprzedaży za kolejne lata podatkowe

Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT musi natomiast prowadzić narastającą ewidencję sprzedaży w celu ustalenia przekroczenia limitu obrotu i utraty prawa do zwolnienia z podatku VAT

W przypadku tzw. Sprzedaży mieszanej tzn. uprawniającą i nie uprawniającą do odliczenia VAT