RODZAJE PODATKÓW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rodzaje podatków: Wybór formy opodatkowania dla prowadzonej działalności gospodarczej nie zawsze nie jest prosty, dzięki naszej prezentacji zrozumiesz podstawowe kwestie z tym związane i łatwiej podejmiesz decyzję.

rodzaje podatkówrodzaje podatków rodzaje podatków rodzaje podatków rodzaje podatków rodzaje podatków rodzaje podatków

Transkrypcja:

RODZAJE PODATKÓW DOCHODOWYCH:
- PIT – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
Tym podatkiem rozliczają się osoby prowadzące:
- jednoosobową działalność gospodarczą,
- spółki cywilne,
- spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa)
- CIT – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
Podatek przeznaczony do rozliczeń osób prawnych, spółki komandytowo – akcyjnej oraz niektórych jednostek niemających osobowości prawnej,
- RPE – RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
Możliwa forma rozliczeń dla osób fizycznych i niektórych spółek osobowych
- KARTA PODATKOWA
Dedykowana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnikom spółki cywilnej

PODATEK PIT:
- NA ZASADACH OGÓLNYCH
- podatek wyliczamy od dochodu, czyli przychody minus koszty.
- kumulacja w danym roku podatkowym wszystkich dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych i możliwość skorzystania z ulg od dochodów lub ulg od podatku,
- obowiązujące stawki podatku to 18 % (przy dochodach nie przekraczających w danym roku 85.528 PLN) i 32 % dla nadwyżki ponad kwotę 85.528 PLN,
- jeśli Twoje dochody roczne są na poziomie 6.600 PLN nie zapłacisz podatku -> kwota wolna od podatku
- jeśli z działalności gospodarczej osiągnąłeś stratę możesz ją odliczyć kolejnych latach prowadzonej działalności,

- PODATEK LINIOWY
- korzystny dla osób, które zarabiają więcej niż 85.528 PLN rocznie -> tj. ponad pierwszy próg podatkowy,
- stawka podatku 19 %,
- podatek wyliczany od dochodu, tj. przychody minus koszty,
- dochody są odseparowane od innych dochodów, nie kumulujemy ich z pozostałymi, nie może także korzystać z ulg od dochodów i podatku,

PODATEK CIT
- wysokość podatku 15 %, gdy przychody firmy nie przekraczają 1,2 mln euro rocznie oraz w pierwszym roku prowadzonej działalności,
- pozostali przedsiębiorcy objęci są stawką 19%,
- zeznanie podatkowe składamy jako firma - > nie kumulujemy tych dochodów z żadnymi innymi, jak w przypadku podatku PIT,
- bardzo ważne jest to, że podmioty opodatkowane tym podatkiem są tak naprawdę podwójnie opodatkowane - > pierwszy raz to podatek CIT od dochodu spółki, a drugi raz to podatek PIT przy wypłacie zysków dla poszczególnych wspólników/akcjonariuszy

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
- opodatkowanie tym podatkiem jest możliwe tylko dla działalności wykazanej w ustawie podatkowej,
- podstawą dla naliczenia podatku nie jest dochód, ale przychód (bez możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania),
- możliwość odjęcia od przychodu prawie wszystkich ulg, które przysługują w podatku PIT, np. składki ZUS czy darowizny,
- obowiązujące stawki ryczałtu wynoszą: 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% i uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności

KARTA PODATKOWA
- najprostsza forma opodatkowania działalności gospodarczej,
- zwolnienie z prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych czy ustalania zaliczek na podatek dochodowy,
- wysokość podatku jest stała i uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, miejscowości, w której prowadzisz działalność, a także od ilości zatrudnionych pracowników