• KSIĘGOWOŚć TO DOPIERO POCZĄTEK

 • INSPIRUJEMY DO DZIAŁANIA

 • TWORZYMY SPRZYJAJĄCĄ ATMOSFERĘ DLA WZROSTU TWOJEJ FIRMY


Start

RODO

Klauzula informacyjna RODO
dla klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ricavi Podatki & Rachunkowość Doradca Podatkowy
  Monika Osuchowska

 2. Adres: ul. Józefa Hallera 12/7, 88-300 Mogilno

 3. Adres e-mail: monika_osuchowska@ricavi.pl nr tel. 501 868 257

 4. Biuro pozyskało i przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następstwie zawarcia z Panią/Panem umowy lub zlecenia w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz obsługi kadrowo-płacowej.

 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celach niezbędnych do wykonania czynności opisanych w umowie lub zleceniu, a także w celu weryfikacji wynikającej z Ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

 6. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność dla wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, a w zakresie danych wrażliwych – art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym w zakresie wykonywania czynności określonych w umowie lub zleceniu wyłącznie na Pani/Pana życzenie, a także innym podmiotom współpracującym, które przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym każda ze Stron umowy będzie mogła realizować swoje uprawnienia względem drugiej Strony tej umowy i nie krótszy niż okres ustawowy wymagany dla przechowywania tego rodzaju danych.

 9. W związku z przetwarzaniem przez Biuro Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

  • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,

  • prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),

  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,

  • prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.

 10. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.

 11. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub zlecenia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia z Biurem Rachunkowym przedmiotowej umowy lub zlecenia na wykonanie usługi.Klauzula informacyjna RODO
dla potencjalnego klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ricavi Podatki & Rachunkowość Doradca Podatkowy
  Monika Osuchowska

 2. Adres: ul. Józefa Hallera 12/7, 88-300 Mogilno

 3. Adres e-mail: monika_osuchowska@ricavi.pl nr tel. 501 868 257

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu chęci podjęcia współpracy, natomiast, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy zostaną one niezwłocznie trwale usunięte.

 5. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż okres ustawowy wymagany dla przechowywania tego rodzaju danych.

 8. W związku z przetwarzaniem przez Biuro Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

  • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,

  • prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),

  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,

  • prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.

 9. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.

 10. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest warunkiem chęci podjęcia współpracy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości weryfikacji pod kątem zawarcia z Biurem Rachunkowym przedmiotowej umowy lub zlecenia na wykonanie usługi.

Klauzula informacyjna RODO
rozliczenie podatkowe / konsultacja podatkowo – księgowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ricavi Podatki & Rachunkowość Doradca Podatkowy
  Monika Osuchowska

 2. Adres: ul. Józefa Hallera 12/7, 88-300 Mogilno

 3. Adres e-mail: monika_osuchowska@ricavi.pl nr tel. 501 868 257

 4. Biuro pozyskało i przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następstwie zawarcia współpracy pod kątem rozliczenia podatkowego / konsultacji podatkowo – księgowej.

 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celach niezbędnych do wykonania czynności opisanych powyżej.

 6. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym w zakresie wykonywania czynności określonych powyżej wyłącznie na Pani/Pana życzenie, a także innym podmiotom współpracującym, które przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż okres ustawowy wymagany dla przechowywania tego rodzaju danych.

 9. W związku z przetwarzaniem przez Biuro Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

  • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,

  • prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),

  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,

  • prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.

 10. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.

 11. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy z Biurem Rachunkowym.