Rachunkowość od podstaw

Rachunkowość - temat nie do końca jasny dla wszystkich. W serii najbliższych artykułów chciałabym nieco rozjaśnić ten temat.

Sednem rachunkowości są określone zjawiska oraz procesy gospodarcze występujące w podmiotach gospodarczych.

Podmiotami rachunkowości są jednostki prowadzące rachunkowość np. osoby prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą bez względu na to, jakie procesy gospodarcze występują w tych jednostkach.

Rachunkowość to porządek ewidencji gospodarczej odzwierciedlający w formie pieniężnej zjawiska, a także procesy gospodarcze zachodzące w danej jednostce, pozwalający na podgląd jej sytuacji majątkowej oraz finansowej.

Rachunkowość jednostki obejmuje:

1) Przyjęte zasady rachunkowości

2) Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym,

3) Okresowe dochodzenie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów oraz pasywów,

4) Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego

5) Sporządzanie sprawozdań finansowych,

6) Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej przewidzianej ustawą dokumentacji,

7) Poddanie badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych

FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI:

1. Informacyjna – tworzy pion informacji

2. Kontroli wewnętrznej – ma na celu ewaluację zgodności określonych działań z przepisami bądź planami

3. Sprawozdawcza – polega na tworzeniu syntetycznych sprawozdań na potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

4. Analityczno – interpretacyjna

5. Statystyczna

6. Ekonomiczna – księgowość zajmuje się pomiarem wielkości ekonomicznych

7. Homeostatyczna – polega na wykrywalności realności działania przedsiębiorstwa

8. Podatkowa – w oparciu o dane z ewidencji jest pobierany podatek.

9. Dowodowa – wszelkie zdarzenia muszą znajdować się udokumentowane.